KVKK
AYDINLATMA METNİ

Tanımlar:

KVKK: Kişisel Verileri Koruma Kanunu.
Veri veya Kişisel Veri: Elektronik ortam ve elektronik olmayan ortam fark etmeksizin Lütfen Platformu iş ve hizmetlerinden elde edilen her tür bilgiyi kapsar.
Veri Sorumlusu: Lişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
Kişisel Veri Sahibi, İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
Elektronik Ortam: Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar.
Elektronik Olmayan Ortam, Matbu: Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlar.
Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

Veri Sorumlusu:

Unvan: Lütfen Platformu
E-posta : [email protected]
İnternet Adresi : www.lutfenplatformu.org

Hedef Kitle:

Lütfen Platformu tarafından gerçekleştirilen "Sağlık Çalışanlarına Dijital Mektup" projesi kapsamında online form aracılığıyla dijital mektup yazan gerçek kişiler.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri:

Kişisel verileriniz veri sorumlusunun meşru menfaati kapsamında, kişisel veri sahibinin ad soyad ve e-posta adres bilgileri işlenmektedir;
• Dijital mektubun göndericisini bilmek,
• Gönderilen dijital mektubun alıcısına/alıcılarına ulaşması halinde geri bildirim göndermek,
• Proje amaçları kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla mektubu gönderici bilgisiyle (ad soyad) online mecralarda ve matbu olarak yayınlamak,

Kişisel Verilerin Toplanma ve Saklanma Yöntemi:

Kişisel verileriniz, dijital mektup formu aracılığıyla otomatik kayıt yöntemi ile toplanmaktadır. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya elektronik olmayan ortamlarda saklanacaktır.

Lütfen Platformu tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.

Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yarışma tarihinden itibaren bir yıl saklanacaktır. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Lütfen Platformu veri akışlarından çıkarılacaktır.

Kişisel Verilerin Aktarılması:

Kişisel verileriniz üçüncü taraf kişi ve firmalarla paylaşılmamaktadır; ancak bazı durumlarda üçüncü taraf firmalardan alınan iletişim hizmetleri, sunucu hizmetleri, yedekleme hizmetleri vb. doğrultusunda kişisel verilerinizin tamamı veya bir kısmı yurt içinde veya yurt dışında bulunan bu üçüncü taraf firmalara ait cihaz ve panellerine aktarılabilmektedir.

KVKK'nın 11. Maddesi Gereği Haklarınız:

• İşlenip işlenmediğini öğrenme,
• İşlenmişse bilgi talep etme,
• İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
• KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
• Yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel Verilere İlişkin Hakların Kullanılması:

Kişisel Veri Sahibi, kişisel verileri ile ilgili talebini KVK Kurul'u tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yöntem ile veya kişisel veri sahibinin Lütfen Platformu veri tabanına kayıtlı elektronik postası yoluyla [email protected] elektronik posta adresine başvuru yapabilecektir.

Kişisel veri sahibi yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep edilen hususun açık ve anlaşılır olması, talep edilen konunun başvuranın şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediliyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi, ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Söz konusu talepler bireysel olarak yapılacak olup yetkisiz üçüncü kişilerin kişisel veriler ile ilgili yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumlu değerlendirilmesi halinde kabul metni, olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir.